Meie regulatsioonid

Videokõne vahendusel isikusamasuse tuvastamise ja andmete
kontrollimise tingimused

ÜLDINE

Käesolevaid tingimusi rakendab AS Redgate Capital (edaspidi Redgate) kliendisuhte loomisele infotehnoloogiliste vahendite abil isiku või tema esindajaga samas kohas viibimata.

Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamisel ja andmete kontrollimisel lähtub Redgate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses §-st 31 ja rahandusministri määrusest „Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord“ (edaspidi Määrus).

Isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine ei kohusta Redgate’i ärisuhet looma ega teenuse kättesaadavust tagama. Redgate’il on õigus valida, kellega ta kliendisuhte loob, ning kliendisuhetest keeldumise üldised alused on esitatud investeerimisteenuste üldtingimustes.

Videokõneks vajalikud vahendid ja tingimused:

• eelnevalt täidetud ja digiallkirjastatud kliendiandmete ankeet;
• kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass);
• veebikaamera, mikrofon, internetiühendus.

Infotehnoloogiliste vahendite abil isiku tuvastamise läbiviimiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

• veebikaamera on paigaldatud nii, et isiku nägu ja õlad on kogu sessiooni vältel kaadris;
• ruumi valgustus tagab selle, et isiku nägu oleks selgelt näha, st äratuntav, ilma varjudeta ja taustaobjektidest hästi eristatav;
• isik on pea- ja näokatteta;
• infotehnoloogilise vahendi mikrofon on töökorras ning heli ja kujutis on sünkroonis, võimaldades edastatavast tekstist selgelt aru saada;
• intervjuu tegemisel ei kasuta isik teiste isikute abi (Redgate’i loal võib abi kasutada vaid tehnilise probleemi kõrvaldamiseks);
• isik järgib Redgate’i antud juhiseid, näiteks eemaldab pea- või näokatte ja prillid, muudab pea- või kehaasendit, näitab kaamerasse dokumendile kantud andmeid või kujutisi.

Redgate salvestab iga videokõne ning lähtuvalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-st 47 säilitab salvestisi viis aastat pärast ärisuhte lõppemist.

Isikusamasuse tuvastamine ja andmete kontrollimine ärisuhte loomisel infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks, kui:

• isik või tema esindaja on tahtlikult esitanud andmeid, mis ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmetele või ei lange kokku muude tegevuste käigus saadud info või andmetega;
• isikusamasuse tuvastamise või intervjuu käigus sessioon katkeb või aegub, kui 15 minuti jooksul ei ole viidud lõpuni ühtegi tegevust;
• heli ja kujutist edastav infovoog ei vasta Määruses sätestatud nõuetele;
• isik või tema esindaja ei ole andnud nõutud kinnitusi;
• isik või tema esindaja keeldub näo ja dokumendi kadreerimise juhiste täitmisest;
• isik või tema esindaja kasutab Redgate’i loata teise isiku abi;
• ilmnevad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele viitavad asjaolud.

Kui isik esitab kliendisuhte loomise käigus vale, eksitavat või puudulikku teavet, kasutab Redgate’i loata teise isiku abi või ei täida investeerimisühingu esitatud nõudeid, võib Redgate keelduda kliendisuhte loomisest.

Lisalugemist