INVESTEERIMINE

Võlakirjad

Võlakiri on väärtpaber, mis kohustab võlakirja väljastajat ehk emitenti tagastama investorile saadud laenusumma tähtaegselt tagasi koos intressiga. Võlakirju väljastavad nii valitsused, omavalitsused kui ka ettevõtted.

Võlakirja omanik annab ettevõttele, omavalitsusele või riigile laenu. Nii on võlakirja näol tegemist laenusuhtega. Sarnaselt teiste võlausaldajatega soovib võlakirja omanik teenida laenult intressi ja saada tagasi põhiosamaksed eelnevalt kokkulepitud tähtaegadel vastavalt võlakirja tingimustele. Üldjuhul makstakse võlakirjadelt regulaarset intressi, kuid investeeritud põhiosa makstakse investorile tagasi võlakirja lunastamise kuupäeval. Võlakirja intressimäär võib olla fikseeritud või ujuv. Tavaliselt määratakse tingimustes, et investor saab regulaarseid intressimakseid, harilikult mitmel korral aastas, ja seda kogu perioodi jooksul kuni võlakirjade lunastamiseni.

Miks investeerida?

Võlakirjad toodavad prognoositavat rahavoogu ja pakuvad lisaks väärtuse säilitamist – võlakiri ei ole pea kunagi sama volatiilne kui aktsia.

Millised riskid kaasnevad võlakirjainvesteeringutega?

Võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad mitmed riskid, sealhulgas:

Krediidirisk: emitendi maksejõuetuse puhul jääb investor oma investeeringust kas osaliselt või täielikult ilma.

Intressimäära risk: intressimäärade muutus võib avaldada mõju võlakirja hindadele. Kui baasintressid tõusevad, väheneb võlakirjade väärtus – ja vastupidi.

Tururisk: võlakirjade hinnad võivad olla mõjutatud laiema turuolukorra poolt, nt majandusmuutused, investorite meelsus, globaalsed sündmused.

Likviidsusrisk: ebakindlal ajal ei pruugi olla võimalik kiiresti võlakirjainvesteeringutest väljuda, mis vähendab investorite ligipääsu oma kapitalile.

Reinvesteerimise risk: võlakirja emitendid teevad jooksvaid kupongimakseid ja investor võib neid vahendeid investeerida madala tootlusega.

Nendele punktidele peab mõtlema enne investeerimisotsuse langetamist, lisaks tasub veenduda emitendi finantsseisundi tugevuses ja tulevikuplaanides. Lisaks on soovitatav hajutada investeeringuid erinevate emitentide ja valdkondade vahel, mis vähendab üldist riski.

Avalik vs. mitteavalik?

Investeerida on võimalik nii avalikesse võlakirjaemissioonidesse börsi kaudu kui ka mitteavalikesse, suunatud emissioonidessse, mis on vähem likviidsed ja mida pakutakse piiratud investorite hulgale.