Meie teenused

Meie regulatsioonid

Ülevaade investeerimisriskidest

Käesoleva ülevaate on koostanud AS Redgate Capital eesmärgiga teavitada potentsiaalseid investoreid peamistest aktsia- ja võlakirjainvesteeringutega seotud investeerimisriskidest. Investor on iseseisvalt vastutav investeerimisotsuste eest selliselt, et need vastaksid tema soovitavale riskitasemele. Käesolev ülevaade ei anna ammendavat loetelu kõigist investeerimisriskidest.

Loe lähemalt Button arrow

Klientide kategoriseerimise kriteeriumid

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse nõuetest peab Redgate Capital määratlema klientide käsitamiseks kirjalikud protseduurireeglid. Kliendid kategoriseeritakse enne teenuste osutamise algust, samuti andmete muutumisel teenuse osutamise käigus. Käesolev kord sätestab investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste kõrvalteenuste klientide kategoriseerimise kriteeriumid.

Loe lähemalt Button arrow

Best execution policy

Käesoleva dokumendi eesmärk on määrata kindlaks tingimused ja põhimõtted, millest lähtuvalt täidavad AS Redgate Capital ja Redgate Advisory Services OÜ tehingukorraldusi oma jae- ja professionaalsete klientide finantsinstrumentidega.

Loe lähemalt Button arrow

Klientide varade kaitsmise ja hoidmise kord

Klientide vara kaitsmise ja hoidmise kord kirjeldab, kuidas on Redgate Capital korraldanud oma klientide väärtpaberite ja rahaliste vahendite hoidmise ja kaitse. Kui korras ei ole täpsustatud teisiti, siis kliendina mõistetakse füüsilist või juriidilist isikut, kes on sõlminud teenuselepingu.

Loe lähemalt Button arrow

Isikuandmete töötlemise tingimused

Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste eesmärk on kirjeldada, kuidas töötlevad AS Redgate Capital ja Redgate Advisory Services OÜ oma klientide ja muude isikute isikuandmeid.

Loe lähemalt Button arrow

Videokõne vahendusel isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tingimused

Käesolevaid tingimusi rakendab AS Redgate Capital kliendisuhte loomisele infotehnoloogiliste vahendite abil isiku või tema esindajaga samas kohas viibimata.

Loe lähemalt Button arrow

Ülevaade huvide konflikti vältimise põhimõtetest

Käesoleva ülevaate eesmärk on kirjeldada, millistel põhimõtetel väldivad AS Redgate Capital ja Redgate Advisory Services OÜ huvide konflikti investeerimisteenuste puhul.

Loe lähemalt Button arrow

Kliendikaebuste lahendamise kord

Käesoleva korra eesmärk on reguleerida kliendikaebuste lahendamise korda Redgate Capitalis ja tema tütarettevõtetes. Kliendikaebusi tuleb menetleda läbipaistvalt, efektiivselt ja süsteemselt. Kaebuste menetlemise protsessi käigus saadava informatsiooni kaudu püütakse parendada ja täiustada nii osutatavaid teenuseid, tooteid kui ka sise-eeskirju.

Loe lähemalt Button arrow

Loe rohkem

Uudiskiri investoritele

Palun liitu meie uudiskirjaga, kui soovid olla kursis kõige värskemate investeerimisvõimalustega.